29/10/1396 0 نظر

امروزه اسبي را به يك نژادی خاص نسبت مي‌دهند كه شرايط ذيل را داشته باشد. 1.كاملاً خالص باشد (حداقل ده نسل از اجدادش خالص و از نژاد مورد نظر باشند)2.آزمايشات DNA حكايت از خلوص او داشته باشد.

ویدئو

29/10/1396 0 نظر

پرش‌ تمرين‌ كاملي‌ است‌ كه‌ فوائد زير را در بر دارد: نشست‌ سوار را تكميل‌تر مي‌كند. سوار امكان‌ پيدا مي‌كند در مقياسي‌ عملي‌ و ورزشي‌ از كمك‌هاي‌ طبيعي‌ استفاده‌ كند. به‌ او قدرت‌ مي‌دهد تا در اسب‌ نفوذ كرده‌ و جسورتر شود.

Hide Main content block