تمرین چهار نعل

در چهار نعل باید اسب خود را در مسیر درست هدایت کنید و گام به گام پیش بروید تا اسب حرکتی موزون و یکنواخت داشته باشد.

همچنین:
استخوان نشیمنگاه سمت راست خود را کمی مایل به جلو ببرید.
بالاتنه صاف و قائم باشد.
شانه ها را حتی زمانیکه در حال پیچیدن هستید صاف نگهدارید.
با پای راست که نزدیک تنگ است ، اسب را فعال وبا دستجلوی سمت چپ سرش را بالا نگهدارید.
پای چپ پشت تنگ قرار می گیرد وباعث فعال نگهداشتن اسب و بکارگیری پشتش برای ایجاد حرکتی موزون می شود.
اثردهی صحیح منجر به میزان مناسبی از قوس و انحناء می شود.

 

شرح تمرین:
چهارنعل شامل سه مرحله پلکانی است:

گام با پای عقب شروع می شود.( پای خارج)
گام مورب (پای داخل ودست خارج )
حرکت دست ( دست داخل )
جمع شدن دست و پا ( تعلیق یک دقیقه ای )

اگر شروع حرکت پای چپ ، پای خارج باشد گام مورب شامل پای راست و دست چپ می باشد.

حرکت دست راست جلو کمی اسب را به راست مایل می کند، در این زمان اگر از پهلو به اسب بنگریم، خواهیم دید که دست سمت راست جلوتر از دست دیگرش است و پای راستش نسبت به پای دیگر نزدیکتر به شکمش قرار گرفته است.

در هنگام پیچش به راست کاملا طبیعی است که اسب به سمت راست مایل شود.
چهارنعل درکل مجموعه ایست از سیکل های پیوسته که مدام تکرار می شود وتاخت نوعی چهارنعل است که کمی راحت تر و تماس و فرمان کمتری با دهان اسب ایجاد می شود.

نکته:
انتقالی از یورتمه به چهارنعل سبب بهبود وپیشروی بهتر درچهارنعل کار می شود.

کاربرد:
این چهارنعل در نمایش های وسترن و همچنین تمرینات درساژ بکار می رود.

 

تمرین: چهارنعل کشیده
چگونه متداوم چهارنعل برانیم؟
نشست همانند چهارنعل معمولی وتاخت .
بالاتنه خود را به سمت جلو خم نکنید.
نشست تان را سبک نگهدارید.
افسار را جلو نگه دارید تا اسبتان بتواند گردنش را به سمت جلو بکشد.

نکته:
سرعتتان را افزایش ندهید زمانیکه از چهارنعل کار به چهارنعل کشیده می روید. اگر چشمانتان را ببندید، صدای برخورد سم ها با زمین را می شنوید که باید موزون و مشابه باشند هم در چهارنعل کار وهم در چهارنعل کشیده.

نباید به تاخت تغییر حرکت پیدا کنید ، وضعیتی که هر چهار سم بیشترین حرکت را دارند.
اصطلاح چهارنعل سبک در مسابقات کاربرد دارد.

شرح تمرین:
چهارنعل کشیده شامل گامهای بلندی است که اسب به کمک کشش سر و گردن به جلو برمی دارد.
دراین چهارنعل سر و گردن افقی میباشد و این وجه تمایز آن با چهارنعل جمع که سرعمود است می باشد.
درچهارنعل کشیده با هر گام مسافت بیشتری را نسبت به چهار نعل کار می پیماید هر چند که سرعت یکسان باشد.

کاربرد:
چهارنعل کشیده درنمایش ها و مسابقات اسبان کابویی وسومین سطح درساژ کاربرد دارد.

هشدارها:
زیاد از حد منع کردن اسب توسط افسار نمی گذارد تا اسب سرش را کامل به جلو بکشد وهمین امر باعث می شود روی پاهای جلویی بیافتد و آهنگ حرکت را از دست بدهد.

این مطلب در شماره 32 نشریه دنیای اسب به چاپ رسیده است

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید