آموزش کامل زین کردن اسب

زين گذاري عبارت است از قرار دادن يك تشك يا پارچه زير زين و سپس قرار دادن خود زين در يك محل مناسب روي پشت اسب؛

هر كسي كه شهامت نزديك شدن به اسب و قدرت بلند كردن زين را داشته باشد، مي‌تواند آن را بر پشت اسب بياندازد اما روش صحيح و ماهرانه زين گذاري به گونه اي ديگر است كه در اين بخش شرح داده مي شود.
به عبارت ديگر نزديك شدن به اسب، قرار دادن تشك زير زين، گذاشتن زين در محل صحيح برپشت اسب و بالاخره محكم كردن زين در جاي خود، هريك روشهاي مخصوص به خود را دارد و از حد يك زين گذاري معمولي فراتر است.

در ابتدا مرحله به مرحله تشك يا پارچه زير زين را براي مشاهده گره يا برآمدگي، ريگ يا سنگريزه، چين خوردگي و دمل يا لكه‌هاي سفت بدقت بازديد كنيد. گره ها و سنگريزه‌ها موجب جفتك انداختن اسب و آسيب احتمالي به شما مي‌شوند؛ چين خوردگيها و لكه هاي سخت، پشت اسب را ساييده و زخم مي‌كنند. تمام زين و تسمه‌هاي ركاب را براي فرسودگي ها بدقت مشاهده كنيد. با تا كردن تسمه ركاب فرسودگي يا عدم فرسايش آن را امتحان و بخش هاي مسئله‌دار زين را تعويض نماييد.

بعد از این که تمام وسايل مورد نياز را آماده کردید، سعي كنيد وسايل كار را در دسترس خود و نزديك به اسب قرار دهيد اما مراقب باشيد كه اطراف خود را با اين وسايل شلوغ نكنيد تا براي شما ايجاد مزاحمت نشود.

زين را از سر روي زمين بصورت عمودي قرار دهيد و نمد را روي آن بگذاريد. اگر آنها را روي زمين بخوابانيد آشغال به آنها مي چسبد و مي‌تواند براي اسب ناراحت كننده باشد و فرسايش تشك يا پتوي زير زين را باعث شود.

پتو يا تشك زير زين را روي پشت اسب و به اندازه30 سانتي متر يا بيشتر جلوتر از حد معمول براي استفاده قرار دهيد. سپس آنرا به عقب سُر دهيد تا درست روي پشت، كمر و جدوگاه اسب قرار گيرد.
توجهه: مراقب باشيد كه با پتو يا تشك زير زين، اسب را نترسانيد. سعي كنيد هميشه پيش از شروع كار اجازه دهيد اسب آن را ببويد و با آن آشنا شود، سپس آنرا روي گردن و بالاخره روي جدوگاه و پشت اسب قرار دهيد.

تشك زير زين را ابتدا به جلو و سپس به عقب سُر دهيد تا مطمئن شويد كه موهاي زير تشك آشفته و درهم برهم نشده و در جهت غلط قرار نگرفته باشد. اگر موهاي پشت اسب كشيده شده و برخلاف جهت طبيعي قرار گيرد باعث درد و ناراحتي پشت اسب مي‌شود. تشك زير زين بايد طوري روي پشت اسب گذاشته شود كه با زين هماهنگي و تناسب داشته باشد. تصور كنيد كه گلوي زين مستقيماً روي جدوگاه قرار گيرد بنابراين تشك بايد طوري قرار گيرد كه به اندازه 5 تا 7 سانتيمتر از جلوي زين كشيده شده و امتداد يابد.

پيش از قرار دادن زين روي تشك دقت كنيد كه چين خوردگي و چروك شدگي وجود نداشته باشد و تشك يا پتو از هر طرف بدن اسب به يك اندازه آويخته باشد.

زين را برداريد و روي زانو و رانهاي خود بگذاريد و ركاب سمت راست را روي قاچ زين بياويزيد و تسمه جلويي و كمربند يا تنگ عقب را روي نشيمنگاه زين قرار دهيد. اگر انجام اين مرحله را ناديده بگيريد ساير مراحل زين گذاري دشوارتر خواهد شد زيرا نه تنها ركاب سمت راست و هر دو كمربند يا تنگ بين زين و تشك گير مي‌كند، بلكه اگر آنها با دنده هاي اسب تماس يابند باعث مي‌شوند كه اسب رم كند.

توجه: مراقب باشيد كه با زين اسب را نترسانيد و هيجان زده نكنيد. پيش از قرار دادن زين بر پشت اسب اجازه دهيد كه اسب آنرا ببويد و ضمن كار با اسب حرف بزنيد.

اكنون وقت آن است كه زين را بر پشت اسب بگذاريد؛ زين را به اندازه‌اي بالا ببريد كه رو ركابي سمت راست زين از پشت اسب ( كپل ( دور شود. سپس زين را آهسته پايين آورده و برجاي خود قرار دهيد.

زين را چند بار بلند كرده و جابجا كنيد تا كاملاً در جاي خود قرار گيرد. وقتي گلوي زين مستقيماً روي جدوگاه قرار گرفت، مي‌توان مطمئن شد كه زين بخوبي جا افتاده است. همچنين بخاطر داشته باشيد كه حلقه هاي كمربند نبايد آنقدر جلو باشند كه در حركت پا ايجاد دردسر كنند.

در اين مرحله سمت راست اسب برويد و ركاب، كمربندها و تمام بندهاي چرمي را پايين آورده و آويزان كنيد. دوباره بسمت چپ برگرديد، دست چپ خود را زير اسب ببريد و تسمه چرمي دور سينه جلو را بگيريد و آن را محكم ببنديد. تسمه چرمي پشتي را نيز محكم ببنديد، اما به اندازه 2.5 تا 5 سانتي متر از شكم اسب را بين تسمه چرمي و اسب قرار دهيد. بعضي از اينها فاقد كمربند يا تسمه پشتي هستند.
توجه: بعضي از اسبها نسبت به كمربند حساسند و واكنش نشان مي دهند.

اين اسبها در تمام مراحل زين گذاري آرامند ولي در هنگام بستن تسمه‌هاي چرمي مقاومت مي‌كنند و با گاز گرفتن يا لگد زدن با پاهاي عقب واكنش نشان مي‌دهند. براي جلوگيري از اين عادت بد سعي كنيد در هنگام بستن كمربندها اسب را نيشگون نگيريد ( نگذاريد بدن اسب لاي كمربندها گير كند).

كمربند عقبي بايد طوري تنظيم شود كه شكم را تقريباً لمس كند، در غير اينصورت بايد آنرا باز كرد. بعضي از اسبداران كمربند عقب را به اندازه 10 تا 15 سانتيمتر در زير شكم آويزان مي‌كنند اما اين كار غلط است، زيرا اسب مي‌تواند پاي عقب خود را از داخل اين فضاي خالي عبور دهد و ايجاد دردسر كند. كنار اسب قرار بگيريد و به وضعيت قرارگيري قاچ جلو و عقب زين دقت كنيد، قاچ عقب بايد حدود 2 تا 5 سانتيمتر از قاچ جلو بالاتر باشد(در زينهاي انگليسي).

اگر قاچ عقب پايينتر از قاچ جلو بنظر مي‌رسد ممكن است بدليل اين باشد كه ماهيچه هاي زين در قسمت جلو بيش از حد بهم نزديك هستند يا اسب داراي استخوان بالا آمده در ناحيه كتف مي باشد و پشت او نيز كمي گود است در اين حالت مي توانيد از يك تشكچه يا نمد در زير قسمت عقب زين استفاده نماييد.

از همانجا كه ايستاده ايد به عميق ترين جاي زين نيز دقت كنيد. اين قسمت بايد تقريباً در وسط زين قرار گيرد اگر عقب تر مي باشد باعث ايجاد دردسر خواهد شد. در حالتي كه كمك خود را سوار اسب نموده ايد از جلو به زير زين دقت كنيد در زير قاچ جلو بايد دو انگشت و يا در نهايت سه انگشت براحتي حركت كند.

كمتر يا بيشتر به معناي آن است كه زين بيش از حد باريك يا بيش از حد باز است. به پشت اسب برويد و سعي كنيد از زير زين به جلو نگاه كنيد، اگر نمي توانيد جلو را بينيد، كانال زير زين بيش از حد تنگ يا گشاد است.

كنار كتف اسب قرار بگيريد و ببينيد كه وضعيت قرارگيري برگه ها روي كتف اسب چگونه است؛ برگه ها بايد به نرمي روي كتف اسب قرار بگيرند و هيچ جاي برگه ها نبايد جمع شده باشد.

براي آنكه زين را براي خود نيز امتحان كرده باشيد، روي زين بنشينيد (در عمق زين و درست چسبيده به پشت قاچ جلو) اكنون دست خود را پشت نشيمن خود بگذاريد؛ بايد حدود 5 سانتيمتر بين دست شما وقاچ عقب فاصله داشته باشد اگر كمتر از اين مقدار است، زين براي شما كوچك است و اگر بيش از اين مقدار فاصله وجود دارد، احتمالاً زين براي شما بزرگ است؛ هنگامي كه ساق در وضعيت صحيح قرار دارد زانو نبايد خيلي باز شده باشد و بايد روي برگه زين قرار گيرد و نه جلوتر .

اسب را براي 15 تا 20 ثانيه راه ببريد تا زين جا بيفتد و اسب به آن عادت كند. سپس كمربندها را دوباره امتحان كنيد زيرا ممكن است لازم باشد دوباره محكم شوند.

توجه: انجام این مرحله ضروري است و نبايد فراموش شود. زين هايي كه در اثر شل بودن كمربندها مي لغزند و سر مي خورند عامل اصلي حوادث اسب‌ سواري اند.

براي برداشتن زين عكس مراحل بالا را انجام دهيد. لازم است ابتدا كمربند عقب را باز كنيد. اگر بجاي كمربند ابتدا تسمه چرمي جلو زين را باز كنيد، زين لغزيده و پيچ مي خورد زير شكم اسب قرار مي گيرد؛ بنابراين هميشه كمربند عقب را باز كنيد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید