آموزش سوارکاری

در دنیا کم هستند مناظری که مانند صحنه فرح بخش یک اسب سوار و دوستی و اعتمادی که بین او و اسبش بر قرار است وجود داشته باشد؛ به نظر می رسد نیرویی جادویی از اسب و سوار موجودی واحد ساخته و آن را به حرکت در آورده است.

تمرینات قبل از شروع پرش: رکاب ها را قبل از شروع پرش اندازه کنید. سپس روی رکاب ها ایستاده و نیم نشست را ابتدا در قدم، یورتمه و سپس چهارنعل تمرین کنید.

همۀ موجودات دارای مرکز ثقل هستند که تعادلشان با هماهنگی این مرکز ثقل با زمین حفظ می گردد و در این میان خط عمود فرضی رسم شده از مرکز ثقل بر زمین را خط ثقل می نامند.

صفحه5 از5

آخرین‌پست‌های ایران هورسی در اینستاگرام؛ ما را دنبال کنید: